NewHouse Oy:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
NewHouse Oy
Y-tunnus:2690603-8
Osoite: Verkkotehtaankatu 14
Puhelin: 0504493635
Sähköposti:uusitalo.henna@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Henna Uusitalo
Osoite: Verkkotehtaankatu 14

3. Rekisterien nimet
NewHouse Oy:n
– Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
velvollisuuksien täyttämiseksi.
Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän
suhteen hoitamiseen ja laskutukseen.

5. Rekisterien tietosisältö
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
– Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
– asiakasnumero
– y-tunnus tai henkilötunnus
– laskutus- ja perintätiedot
– yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
– asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä
luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot,
toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten
puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli NewHouse Oy myy tai
muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät
tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin
tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn

teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus
A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita
hän tarvitsee työtehtävissään.
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot
poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys NewHouse Oy:n rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
NewHouse Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.